top of page

PRODUCT CATEGORY

Frozen Durian Puree

 Durian Pudding

Durian Osaka Cake

Durian Mochi

Golden Durian Pastries

Durian Snowy Cake

Frozen Fried Durian

Durian Cheese Tart Cake

Durian Mini Puff

Durian Pie

Durian Danish Bun

Durian Milk Cup Cake

Durian Pancake

Durian Macaron

Durian Moo Moo Cake

Durian Cheese Cake

Durian Mini Cheese Tart

Durian Pan Cake (MK)

bottom of page